Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o průběhu zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od    1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

1.Termín zápisu 26. dubna 2023 (středa) od 13:00 – 18:00 

Tento termín zápisu platí i pro ukrajinské děti, kterým:

 • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

2. Vyplňování žádosti:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky si můžete stáhnout  na webových stránkách školy https://zs-chrastany.cz nebo vyplnit v době zápisu.

Vyplníte a podepíšete (podepisuje pouze JEDEN zákonný zástupce – žadatel) a přinesete s sebou do školy k zápisu.

Žádost o přijetí musí mít dubnové datum!

3. Průběh zápisu

Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dané dítě po celou dobu zápisu vedeno.

Zápis se uskuteční ve třídě školy v 1. patře. 

Zákonný zástupce si se sebou k zápisu přinese:

 • vytištěnou žádost
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) – pozor! Pokud není v soudním rozhodnutí o svěření do péče uvedeno, že pěstoun zastupuje dítě ve věcech týkajících se vzdělání, je nutné, aby žádost byla podepsána zákonným zástupcem dítěte, ne pěstounem.
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • pokud již máte k dispozici i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky

Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z  vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky nebo osobně.

Zákonní zástupci ukrajinského dítěte navíc u zápisu doloží:

 • rodný list přeložený do českého jazyka
 • vízový doklad dítěte
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, další potřebné dokumenty a popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…). Toto platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží u zápisu žádost o odklad.

K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz informace odklad školní docházky) nejpozději do konce května 2023.

 • Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou řízených aktivit s paní učitelkou a nepřesáhne 15 minut. V rámci aktivit s dítětem pak pedagog orientačně posoudí jeho školní zralost.

4. Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

5. Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

6. Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud tyto dokumenty nemáte již vyřízené, je nutné vyplnit i žádost o přijetí (k zápisu tedy přinesete 2 žádosti).

7. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí, a to:

– na webových stránkách školy https://zs-chrastany.cz

– a u vstupních dveřích školy nejpozději do 3. května 2023 – tímto se informace o přijetí považuje za doručenou a nezasílá se poštou

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude na vyžádání předáno zákonným zástupcům na informativní schůzce v červnu, popř. první den školní docházky v září 2023.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář