Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů
Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich 
osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením 
Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím 
účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní 
službou nebo účelem zpracování.
Správcem vašich osobních údajů je:
•    Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
•    Chrášťany 68
•    27001 Kněževes
•    IČO: 71000526
•    /dále jen škola/)
Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Základní zásady ochrany osobních údajů
•    Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna 
práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
•    Získání  a  zpracování  osobních  údajů  je  vždy  řešeno  v rámci  zásad  zákonnosti, 
transparentnosti a korektnosti.
•    Jsou  prováděna  opatření  v oblasti  technické,  procesní  a  organizační  tak,  aby  byla 
zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a   
odolnost.   Tato   opatření   jsou   pravidelně   kontrolována   a   na   základě   účinnosti 
hodnocena a zdokonalována.
•    K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány 
pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
•    Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
•    Nové   požadavky   vyplývající   z právních   předpisů   nebo   aktuálních   hrozeb   jsou 
neprodleně implementovány.
•    Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva  
subjektů  údajů  hlášena  na  dozorový  úřad,  v případě  vysokých  rizik  také subjektům údajů.

Účely zpracování:
•    Evidence ve školní matrice
•    Evidence úrazů v knize úrazů
•    Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném základním vzdělávání
•    Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud 
      je doporučení ve škole uplatněno
•    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí ředitele
•    Žádost o přestup do školy
•    Žádost o odklad povinné školní docházky a rozhodnutí ředitele o povolení odkladu
•    Posudek zdravotní způsobilosti (např. výuka, plavání, škola v přírodě)
•    Podání žádosti o uvolnění žáka z vyučování
•    Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy a rozhodnutí ředitele o tomto uvolnění
•    Žádost o zahájení, rozhodnutí o povolení či ukončení individuálního vzdělávání
•    Protokol o zkoušce pro individuální vzdělávání a o komisionálním přezkoušení
•    Záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte
•    Předávání informací o vzdělávání
•    Přihláška ke stravování
•    Přihláška do školní družiny
•    Ukončení základního vzdělávání
•    Organizace vědomostních a uměleckých soutěží
•    Jmenný seznam účastníků pro organizaci zajišťující zájmové kroužky na škole, exkurze, 
      organizátora vědomostních a uměleckých soutěží, testování žáků (např. Scio)
•    Prezentace školy a zachycení její historie
•    Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL

  • Předcházení dalšího šíření COVID 19
  • Prokázání plnění a kontroly plnění povinnosti uložených správci právními předpisy
  • Zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí

Základní informace o zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným 
souhlasem. Které údaje podléhají informovanému souhlasu (viz Informovaný souhlas).
Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě 
zákonné povinnosti. Zveřejnění osobních údajů (např. fotografií, výtvarných děl) je ve smyslu  GDPR 
 také  předání.  V takovém  případě  bez  Vašeho  souhlasu  zveřejňujeme  pouze anonymizované  
údaje  (nelze  přidělit  subjekt  údajů  k dílu,  fotografii  apod.).  Při  předávání 
(zveřejňování)   osobních   údajů   žáka   zpracovaných   na   základě   informovaného   souhlasu 
zákonného zástupce se řídíme uděleným souhlasem.
Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnosti se řídí 
daným zákonem.  Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům
Škola  v rámci  evidence  osobních  údajů  v elektronické  školní  matrice,  tisku  vysvědčení, 
prezentace   na   webových   stránkách   školy   a   evidence   stravného   předává   osobní   
údaje společnostem:
•    ALS-Euro, s.r.o., IČ: 27449319
•    BAKALÁŘI software s.r.o., IČ: 27483045

Práva subjektů údajů

Právo na přístup
umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, 
právní   základ,   způsob   a dobu   zpracování   a o   příjemcích,   kterým   jsou   osobní   
údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, 
které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na 
ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či 
obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být

informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo 
profilování.

Právo na opravu
umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou 
nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez 
zbytečného odkladu.

Právo na výmaz
(neboli  právo  být  zapomenut)  umožňuje  subjektu  údajů  požadovat  odstranění  svých  údajů z 
evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů:
•    osobní  údaje  jsou  evidovány  a zpracovávány  protiprávně,  např. uplynula  stanovená doba 
zpracování;
•    zpracování  bylo  založeno  na souhlasu,  který  byl  odvolán,  a zároveň  neexistuje  jiný 
právní důvod pro jejich zpracování;
•    rodič   nesouhlasí   se zpracováním   osobních   dat   svého   dítěte   (pokud   se jedná o 
zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
•    osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
•    subjekt  údajů  vznese  námitku  proti  zpracování  založenou  na oprávněných  zájmech Školy a 
tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů 
na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování
ukládá Škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
▪     pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení 
      zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
▪     jestliže  pro zpracování  osobních  údajů  neexistuje  právní  základ,  může  subjekt  údajů 
      místo   výmazu   požadovat   omezení   zpracování   (dočasné   uchování   bez   dalšího 
      zpracování);
▪     jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále 
      potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
▪     jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň 
      požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad 
      zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky
umožňuje   subjektu   údajů   ohradit   se proti   zpracování   jeho   osobních   údajů   
založenému na oprávněném  nebo  veřejném  zájmu  Školy.  V případě  námitek  subjektu  údajů  má  
Škola povinnost  ověřit  a řádně  zdůvodnit,  zda  oprávněné  či  veřejné  zájmy  převažují  nad 
zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost
umožňuje  subjektu  údajů  získat  své  osobní  údaje  ve strukturované  strojově  čitelné  podobě. 
Rovněž  může  požadovat,  aby  tyto  údaje  byly  předány  přímo  jinému  správci,  pokud  je  to 
(technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování 
osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, 
že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

•    Úřad pro ochranu osobních údajů:
•    Pplk. Sochora 27
•    170 00 Praha 7
•    telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů
elektronickým podáním:
•    prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem zs.chrastany@email.cz
•    prostřednictvím datové schránky 3yamkdw

osobně v ředitelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)
•    Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
•    Chrášťany 68
•    27001 Kněževes

Postup k uplatnění práv subjektů údajů
1.    Přijetí žádosti
2.    Identifikace žadatele
3.    Vyhodnocení žádosti
4.    Rozhodnutí o žádosti
5.    Výkon rozhodnutí
6.    Informování žadatele

Lhůta  na  zpracování  žádosti  činí  30  dní  ode  dne  přijetí  žádosti.  Lhůtu  lze  ve  
výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o 
čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
•     Inovation One s.r.o.
•     IČO: 04734807
•     Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
•     Odpovědná osoba pověřence
o  Ondřej Blail
o  +420 602 283 989
o  ondrej.blail@innone.cz

Slovníček pojmů
•    Oprávněný  zájem  –  zájem  správce  nebo  třetí  strany  například  v  situaci,  kdy  subjekt 
údajů je zákazníkem správce.
•    Osobní údaj – informace o konkrétním, identifikovatelném člověku
•    Příjemce – osoba, které jsou předávány údaje.
•    Správce   –   osoba,   která   určuje   účel   a   prostředky   zpracování   osobních   údajů; 
zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

•    subjekt údajů – živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
•    Účel – důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
•    Zpracování – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
•    Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů