Jdi na obsah Jdi na menu

Dodatek k ŠVP k 1.9..2013

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník, Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

Č.j.

                                                                                                               

                                        Dodatek k ŠVP k 1.9. 2013

 

Finanční gramotnost

 Většinu témat využít ve vyučovacích hodinách Prvouky,Matematiky a Vlastivědy ve všech ročnících školy.

 Zaměřit se na orientaci v základních formách vlastnictví,používání peněz v běžných situacích,vysvětlit funkci a služby bank- (formy placení,bankovní karty,interbanking), chování prodávajících a kupujících,zásady hospodaření rodiny a státu (investice a půjčky.

 Příjmy a výdaje státního rozpočtu , příspěvků a dávek,které občané získávají od státu,otázky ochrany spotřebitele včetně reklamačního řízení,nebezpečí půjček,zadluženosti a korupce.

 

Ochrana za běžných rizik a mimořádných událostí

 Téma zařadit do vyučovacích hodin Prvouky ,Přírodovědy a Vlastivědy.

 Vést žáky k prokazování schopností vyhodnocovat a reagovat na běžná každodenní a mimořádná rizika (bezpečnost trávení volného času, zásady poskytování první pomoci a přivolání pomoci, nebezpečí kontaktů s neznámými lidmi, nebezpečí kontaktů i na internetu, seznámit žáky s pojmem kyberšikana.

Mimořádné výkyvy počasí a z nich vyplývající nebezpečí a rizika,znalost tísňových linek a způsoby volání na ně.

 

Dopravní výchova

Téma zařadit do předmětů Prvouka,Vlastivěda a Tělesná výchova.

Doplnění se týká trávení volného času, rozpoznávání nebezpečí různého charakteru, využívání bezpečných míst pro hru a uplatňování základních pravidel bezpečného chování účastníků silničního provozu, jak z pozice cyklisty, tak i z pozice chodce.

 V rámci výuky Dopravní výchovy žáci všech ročníků školy absolvují i praktickou výuku na dopravním hřišti v Rakovníku dvakrát v každém školním roce.

 

 

 

Matematika a její aplikace-zlomky a desetinná čísla

 

Žáci 5. ročníku zvládnou modelovat a určit část celku a používat zápis v podobě zlomku.

Pochopí , vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho části vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života, dokáží využívat názorných obrázků k určování ½, ¼, 1/3, 1/5 1/10.

 Porovnávají, sčítají a odčítají zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel.

Přečtou zápis desetinného čísla a vyznačí ho na číselné ose.

Sčítají, odčítají, násobí a dělí desetinná čísla.

 

V  Chrášťanech 20.8.  2013                          vypracoval: Mgr. Miloš Procházka